BCM Arya School Lalton

Welcome to BCM ARYA, LALTON

bcmlalton@gmail.com

+91 62845 56494 | +91 76966 56428

ॐ भूर् भुवः स्वः। तत् सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
Call Us

+91 62845 56494
+91 76966 56428

Mail Us

bcmlalton@gmail.com

BCM Management

Sr. No Name Designation
1 Sh. Rakesh Jain President
2 Sh. Viyas Dev Bembi Vice- President
3 Sh. Vinod Sehgal Vice- President
4 Captain Vijay Kumar Sayal Secretary
5 Sh. Sanjay Khosla Manager
6 Colonel J.R. Jagga Treasurer
7 Sh. Surinder Kambhoj Member
8 Sh. Adtiya Kumar Member
9 Sh. Rajiv Johar Member
10 Sh. Vivek Kumar Member
11 Dr. Paramjit Kaur Director
12 Smt. Kritika Seth Principal
13 Sh. Chander Gambhir Member